Argazki Lehiaketa 2021

1. Saria: Iñigo Goñi
“Lanean”

2. Saria: Joel Hernandez
“Apuntalamiento”