Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2014-12-06
Etxe bizitzarako hirilurreko eremu finkatuetan dauden etxabe edo beheko oinetako lokalen erabilera alda tzera bideratutako jarduketei dagokien udal ordenan tza arau tzailearen hutsegiteen zuzenketa. Irakurri gehiago