Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2023-05-30
Behin betiko onarpena ematea Orioko etxe bizi tza rako irisgarritasuna susta tze ko Udal Ordenan tza ri. Irakurri gehiago