Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa (EIT)

Informazio Orokorra

2012ko abenduaren 14an, Eraikinen Ikuskapen Teknikoa arautzen duen Eusko Jaurlaritzaren 241/2012 dekretua jarri zen indarrean. Ikuskapen hau nahitaez egin beharrekoa da Legeak ezarritako epeen barruan (kontsultatu egutegia). Epe horien artean 1901. urtea baino lehen eraikitako eraikinak daude, 2013ko abenduaren 31 baino lehen egin beharko baitute aipatutako ikuskapena.

2014ko maiatzaren 30ean, 241/2012 Dekretua aldatzen duen 80/2014 Dekretua atera zen argitara (araugintzaren atalean eskura duzue); dekretu honek 2, 4, 5, 11 eta 12. artikuluak aldatzen ditu eta 2017ko ekainaren 27a baino lehen 50 urte beteko dituzten eraikinen epea ZABALDU EGITEN DU (IKUS EIT-A NOIZ EGIN).

Azkenik, 2018ko irailaren bost-ean 117/2018 Dekretua argitaratu zen eta bertan Dekretu berri bat jasotzen da, aurrekoa 241/2012 bertan behera gelditzen delarik.

Zertan datza EIT-a?

Eraikinaren egitura, fatxada eta estalkia begiz aztertzeko ikuskapen bat da; horrez gain, saneamendu- eta hornidura-sare komunak ere ikuskatzen dira eraikinaren ezaugarriak, egoera eta eraikinari eragin diezaioketen patologiak ezagutzeko asmoz.

Era berean, eraikinaren inguratzaileari buruzko datuak ere hartzen dira eraikinaren eraginkortasun energetikoa eta irisgarritasun-egoera aztertzeko edota ebaluatzeko. Ikuskapenak baimendutako adituek egin behar dituzte: Aparejadoreek, Arkitekto Teknikoek edota Eraikuntza Ingeniariek.

EITren aldaketak

Dekretu berri honetan, eguneratu eta moldatu egin da eraikinen azterketa teknikoari buruzko araudi guztia. Era berean, egoitza-arloan dauden eskakizun berrietara eta 2015eko Etxebizitza Legearen edukietara egokitzen da; Etxebizitza Legeak zabal arautzen du EATa, 52. artikuluan, eta funtsezko tresnatzat jotzen du jabeek eraikitako ondarea babestu eta eraikinen birgaitzea eta hiri-eremuen berroneratzea sustatzeko.

Dekretuaren berritasun nagusiak
  1. kapituluan, gaizki-ulerturik eta jardunbide desegokirik egon ez dadin, zenbait kontzeptu definitu dira. Horien artean, zer ulertu behar den dela “bizitegirako erabilera nagusia”; zer den ataria; nola zenbatu “eraikin baten adina”; edo zer ulertu behar den “arrazoizko doikuntza” gisa, irisgarritasunari dagokionez.

Familia bakarreko etxebizitzei ematen zaien tratamendua malgutzen eta argitzen da. 2012ko lehen dekretuan, berariaz baztertzen ziren mota horretako eraikinak EATa egiteko beharrizanetik. Gero, 2014ko aldaketaren ondorioz, EATa derrigorrezko bilakatu zen etxebizitza guztietarako, salbuespenik gabe.

Dekretu berriak bide publikora ematen duen fatxada bat edo gehiago dituzten familia bakarreko eraikinetan EATa ezarritako epeetan (50 urteko antzinatasuna betetzean eta 10 urtean behin, gerora) derrigorra dela zehazten du. Izan ere, hirugarrenen segurtasuna babestu nahi da horrela, oinezkoena, besteak beste.

Bide publikora ematen ez duten familia bakarreko gainerako etxebizitzen kasuan, udalek izango dituzte hirigintza-diziplinaren gaineko eskumenak, eta beraiek erabaki beharko dute EATa egin behar duten ala ez.

 

Halaber, baserriek eskakizuna bete behar duten ala ez zehazten da. Horrela ezartzen da ez direla “bizitegirako erabilera nagusi”tzat eta, beraz, EATa aurkeztera behartutzat hartuko, etxebizitzaz gainera, erregistro industrialean edo Euskadiko nekazaritza- eta/edo abeltzaintza-erregistroetan inskribatuta egoteko beharra duten bestelako erabilera intentsiboak dituzten eraikinak.

Protagonismo handiagoa ematen zaio eraikinaren Erabilera eta Mantentze Lanen Planari. Horren inguruko eskakizunak areagotu eta dokumentu hori are derrigorrezkoagoa da. Horrela, hura eskuratzeko epea murrizten da eta, urtebetekoa izan beharrean, hiru hilekoa da, EATa udalean aurkeztu ondoren. Baita dokumentu horretan azterketan antzemandako gorabeherak inskribatzeko epea eta zuzentzeko epea ere, zeina hilabetera murrizten baita.

Era berean, Efizientzia Energetikoaren Ebaluazioaren kontzeptua argitzen da. 2014ko dekretuak EATa Efizientzia Energetikoaren Egiaztagiriarekin osatzeko beharra jaso zuen. Hala ere, orduan nolabaiteko nahastea zegoen EATan gai horren inguruan egiten den ebaluazioak duen irismenaren eta ondorioen inguruan; izan ere, ezin da “egiaztagiri”tzat jo, Energiaren Euskal Erakundean (EEE) erregistratuta ez badago.

Dekretu berrian, EATari buruzko informazioa efizientzia energetikoaren “Ebaluazio” izendatzen da, harik eta EEEk erregistratu arte; hori EATaren aurretik edo ondoren egin daiteke, independentea baita. (Egiaztagiria derrigorrezkoa da, etxebizitza bat saldu edo alokatzeko, nahiz eta eraikinak ez duen EATa egin behar, antzinatasuna dela eta).

Azkenik, izapide eta prozedura erredundanteak kendu dira, besteak beste, Teknikari Ikuskatzailearen Erantzukizunpeko Adierazpena; izan ere, EATaren txostenak berak badakar adierazpen hori.

Noiz egiten dut EIT-a?

Eraikinaren lehen ikuskapen teknikoa udalean aurkeztu beharko da eraikinak berrogeita hamar urte betetzen dituen urtearen hurrengo urtean, salbu eta erabilera publikoko bide edo espaziorako fatxadarik ez duten familia bakarreko bizitegi-erabilerako eraikinen kasuan, horiek udalari aurkeztu beharko baitiote, hark hala eskatuta.

Eraikinaren ikuskapen teknikoak hamar urteko aldizkakotasuna izango du, dagokion udalean aurkezten denetik; beraz, epe hori igarotakoan, beste ikuskapen bati dagokion dokumentazioa aurkeztuko da, hura aurkeztea eragin duen arrazoia edo zirkunstantzia edozein izanik ere.

Eraikinaren ikuskapen teknikoaren txostena egin zenetik 6 hilabete baino gehiago igaro badira udalean aurkeztu gabe, udalak eraikinaren jabeari eskatu ahal izango dio beste txosten eguneratu bat aurkezteko.

EIT zaharrak

EIT “zaharrak”, hau da, 241/2012 Dekretua baino lehen idatzitakoak eta herri-administrazio batean (Udal batean edo, hala badagokio, etxebizitza-ordezkaritza batean) inoiz aurkeztu ez direnak, EIT TXOSTEN BERRIA izenpean idatzi beharko dira, osorik idatzi ere, 241/2012 Dekretua eta 80/2014 Dekretua kontuan hartuta.

Horrelako kasuetan EZIN da osatu ez Eraginkortasun Energetikoaren bidez ez Irisgarritasunaren bidez, EIT Txostena aurkeztu ez denez gero.

EIT TXOSTEN BERRI bat izango da.

Erabilera eta Mantentze Plana

EIT-a egin ondoren, 117/2018 Dekretuak, 5. kapituluan, erabilera- eta mantentze-planari buruzko zehaztapenak jasotzen ditu. Jarraian, honako artikulu hauek zerrendatuko ditugu:

  1. artikulua.– Erabilera eta Mantentze Plana.

1.– Eraikinen ikuskapen teknikoaren txostenaren datan Eraikinaren Libururik ez duten eraikinen jabeek Erabilera eta Mantentze Plana izan beharko dute, dekretu honen 3. artikuluan aurreikusitako edukia izango duena.

 

2.– Erabilera eta Mantentzen Plan horretan, honako hauek jaso beharko dira:

Erregistro-koaderno bat, zeinak bilduko baitu etxebizitzarako Eraikinaren Liburua arautzen duen urriaren 21eko 250/2003 Dekretuaren 5.2, 6.2 eta 6.3 artikuluetan edo hori ordeztuko duen araudian mantentze- eta konponketa-eragiketen eta gorabeheren erregistrorako jasota dagoen informazioa.

Zehaztapen teknikoen agiri bat, zeinak bilduko baitu 250/2003 Dekretuaren 7. artikuluaren 2. apartatuan (erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideak) eta 3. apartatuan (larrialdietarako edo ezbeharretarako jarraibideak) jasota dagoen informazioa.

Agiria prestatzeko, etxebizitza erabilera duten Eraikinaren Liburua osotzen duten agirien ereduak bete beharko dira, horiek etxebizitza arloan eskumena duen sailburuak 2003ko urriaren 22ko eta 2010eko ekainaren 16ko Aginduen bitartez onartu ziren eta, hala badagokio, hori ordezten duen ondorengo araua hartu beharko da kontuan.

3.– Erabilera eta Mantentze Plana jabekide guztien eta eraikinaren beste erabiltzaile batzuen eskura egongo da, eta baita plan hori arautzen duten xedapenak betetzen ote diren zaindu behar duten Administrazioaren ordezkarien eskura ere. Ondorio horietarako, plana osatzen duen dokumentazioak paperean eta formatu digitalean egon beharko du.

  1. artikulua.– Erabilera eta Mantentze Planean inskripzioak egitea.

1.– Erabilera eta Mantentze Plana egunean izateko arduraduna –behar diren inskripzioak eginez eta dagokion dokumentazioa artxibatuz– jabea edo jabeen erkidegoaren administratzailea da. Edonola ere, jarduera horiek eskuordetu ahalko zaizkie mantentze teknikoko lanak egiteko kontratatzen diren pertsonei.

2.– Erregistro-koadernoko inskripzio guztiek ikuskapena egitera behartuta dagoen pertsonaren edo hori ordezkatzen duenaren sinadura beharko dute.

3.– Gorabeherak gertatu eta mantentze-eragiketak egin eta hilabeteko epearen barruan jaso beharko dira erregistro-koadernoan.

  1. artikulua.– Prozedura.

1.– Eraikinen ikuskapen teknikoa egiten zaien eraikinen jabeek udalaren aurrean egiaztatu beharko dute Erabilera eta Mantentze Plana dutela, dekretu honen II. eranskinean jasotako ereduaren arabera.

2.– Egiaztapen hori hiru hilabeteko epean formalizatuko da, eraikinen ikuskapen teknikoaren txostena toki-agintaritzaren aurrean aurkeztu ostean, edo, hala badagokio, zuzentzeko ziurtagiriarekin batera.

3.– Betiere eta aurreko ataletan ezarritako epea alde batera utzi gabe, udalek eskatu ahal izango dute Erabilera eta Mantentze Plan hori badutela egiaztatzen duen agiria aurkezteko.

Euskoregite plataforma

Euskoregite da Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuspen teknikoari buruzko informaziorako eta kudeaketarako ataria.

Atari hau diseinatu da zerbitzua emateko EITaren prozesuan parte hartzen duten eragile guztiei, hala nola jabeei, teknikariei, administrazioari …, baita herritarrei informatzeko eta EUSKADIKO EITen ERREGISTROA barne hartzeko ere.

Helburua da jabeek Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen EITa egiteko duten betebeharra betetzen laguntzea, bai eta udalek kudeaketa- eta kontrol-eskumenean dutena ere. Gainera, EITen prozesu osoaren kudeaketa telematikoa ahalbidetzen du, eta horrek aurrerapauso bat dakar gardentasunaren, parte-hartzearen eta lankidetzaren bidean.

 

Halaber, eskuragarri dauden datu administratibo eta juridiko/teknikoak biltzen ditu, EITaren garapen- eta betetze-mailarii buruzko informazio- eta estatistika-politika egokia izateko.

 

Buru-Teknikaria

Eraikinak mantentzeko lanei aurre egiteko orduan, hobekien prestaturiko aditua da. Eraikinak mantentzearekin zerikusia duten gai batzuk oso konplexuak izan daitezke; hori dela eta, komeni da mota horretako lanak profesional kalifikatuen eskuetan uztea, eraikinaren jokaera epe luzera ondo ibiliko direla ziurtatzeko. Alde horretatik, Aparejadoreak edo Arkitekto Teknikoak dira benetan ongi prestaturik daudenak eraikinak ikuskatzeko eta jabekideen erkidegoak aholkatu eta gai hauek ondo bideratzeko: egiturak, instalazioak, segurtasuna, eta abar.

Horregatik, komenigarria da jabekideen erkidego guztiek mantentzeko buru-teknikari bat izatea eraikinak mantentzearekin loturiko izapide guztiak gauzatze aldera. Beraz, komenigarria da jabekideen erkidegoetan konfiantzazko Aparejadore bat izatea lege-kontuak argitu, eraikinaren segurtasuna areagotu eta dirua aurrezteko.

Labur esanda, ‘mantentzeko aparejadore teknikariak” honako zeregin hauek beteko ditu: eraikina Mantentzeko Liburua kudeatuko du, eraikinean egin beharreko ikuskapenak egingo ditu, sor daitezkeen arazoak (pitzadurak, eraikinetik askaturiko elementuak, hezetasunak, e.a.) konpontzeko irtenbiderik onenak bilatuko ditu, obrak eta berritze-lanak egingo ditu, proiektuak idatziz jarriko ditu, e.a. Horrez gain, jabekideen erkidegoan bizi direnen bizigarritasuna eta erosotasuna ere hobetuko ditu, oro har.

Zure eraikinarako izan Buru – Teknikari bat!

 

Jabeentzako Euskoregite Tutoretza

Teknikoentzako Euskoregite Tutoretza

ARKITEKTO TEKNIKOEN ETA APAREJADOREEN ELKARGOA ZUEN ESKU DAGO NAHI DUZUENA ARGITZEKO

“ZAINDU ETXEKO OSASUNA”

Laburbilduz:

Kontratatu Aparejadore bat Arkitekto Teknikoa. Eraikina aztertzeko bisita egokiak egin ondoren, EIT irizpena idatziko du, eta, bertan, kasuaren arabera, jarduketaren bat egin beharko litzateke (obra).

  • Aparejadore horrek berak idatzi eta zuzendu dezake antzemandako patologiak eta/edo akatsak konpontzeko edo arintzeko proiektu teknikoa.
  • Hala badagokio, eta jarduketaren bat (obra) egin behar bada, Aparejadore horrek berak (Arkitekto Teknikoak) akatsak zuzentzeko akta idatziko du, eta dagokion administrazioari jakinaraziko dio.
  • Aparejadore arkitekto teknikoak eraikinaren Erabilera eta Mantentze Plana egingo du, eta bertan jasoko dira eraikinean aldizka egin beharreko lanak.
  • Eta aparejadore hori bera, arkitekto teknikoa, bere eraikinaren mantentze-lanetako teknikari bihurtuz (“goiburuko teknikaria”), izan daiteke Koadernoan jasota utz ditzakeena ezarritako erabilera- eta mantentze-planaren arabera egiten diren jarduketa guztiak.